Asset Publisher

Tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại xã tân Việt

Tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại xã tân Việt

Căn cứ kế hoạch số 20/KH – UBND ngày 26/3/2013 "về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm 2013" của UBND huyện Đông Triều, kế hoạch số 06/KH của UBND xã Tân Việt ngày 28/3/2013"về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm 2013".

      Căn cứ kế hoạch số 20/KH – UBND ngày 26/3/2013 “về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm 2013” của UBND huyện Đông Triều, kế hoạch số 06/KH của UBND xã Tân Việt ngày 28/3/2013“về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm 2013”. UBND xã thông báo, chỉ đạo lịch tiêm phòng năm 2013 tới ban quản lý các thôn tập trung triển khai tuyên truyền, chỉ đạo và tiến hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 từ 7 – 17/4, đợt 2 từ ngày 22/4/2013 thống kê hết ngày 28/4/2013.

      Trong thời gian thực hiện kế hoạch đã tiến hành tiêm phòng dịch bệnh tai xanh cho lợn là 2. 282 con; phòng cúm gia cầm tiêm phòng được 8.600 con gà, vịt; dịch tả lợn 426 con; lở mồm long móng 248 con; tụ huyết trùng trâu bò 6 con; tiêm phòng dại cho chó được 128 con.

 

 

Bà Đào Thị Tư thú y tiêm phòng cúm gia cầm

Tiêm phòng cho lợn

Tiêm phòng dại cho chó

Đ/c: Nguyễn Thị Kim Thoa cán bộ thú y tiêm phòng cho trâu bò

        Qua đợt tiêm phòng đã giúp cho nhân dân ngăn ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm để nâng cao thu nhập,  hạn chế thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường trong việc phát triển chăn nuôi. Từ đó người dân càng thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.