KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2018


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

 
   

Số:08 /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2018

 I. Công tác trọng tâm: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã

 1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội,

 2. Tiếp tục tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

 3. Tổ chức bàn giao các hoạt động hè TTN cho BCH Đoàn xã trong địa bàn dân cư.

  4. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh trong mùa hè và 1 số bệnh quan trọng như bệnh sởi, bệnh tay chân miệng, cúm gia cầm..

 5. Các thôn  tích cực tham gia hoạt động phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn oàn xã..

6 Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tuyên truyền ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ban TT, ĐTN

Tháng 6/2018

2

Tuyên truyền ngày vi chất dinh dưỡng 1/6, ngày môi trường thế giới 5/6, 76 năm ngày truyền thống NCT Việt nam 67. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

UBND, trạm y tế, BVHTT

Tháng 6/2018

3

Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đình, Chùa Hổ Lao. Tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm số 1. Tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đệ tứ chiến khu Đông Triều,

UBND,nhà chùa, các thôn

05-08/ 6/2018

4

Tuyên truyền công tác bảo vệ cây hoa màu trong mùa mưa báo.

UBND, BVHTT

Tháng 6/2018

5

Khai mạc hoạt động hè 2017 cho Thiếu niên, Nhi đồng, tổ chức các lớp năng khiếu TDTT.cho TN, NĐ. Tập huấn bơi trong bể hè cho TTN

Ban giám hiệu 2 trường THCS&TH

Tháng 6/2018

6

Phát động phong trào thi đua sản xuất. Triển khai kế hoạch thu chiêm, làm mùa.

HTX, UBND

Tháng 6/2018

7

Tuyên truyền ngày thế giới chống lạm dụng, buôn bán, tàng chữ các chất ma túy 26/6

UBND, CA

Tháng 6/2018

 

 

 

   Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 25/5/2018                                              TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                                 GIÁM ĐỐC 

                                     ( Đã ký)

                                   Nguyễn Văn Được

                        

 


No comments yet. Be the first.