PHÂN CÔNG CÁC MẶT PHỤ TRÁCH TTHTCĐ XÃ TÂN VIỆT


  

 UBND XÃ TÂN VIỆT                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Trung tâm học tập cộng đồng              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                            

PHÂN CÔNG CÁC MẶT PHỤ TRÁCH TTHTCĐ XÃ TÂN VIỆT

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ TTHTCĐ

 PHỤ TRÁCH

1

Nguyễn Văn Hùy

Phó chủ tịch UBND xã

Giám đốc

Điều hành chung

2

Trần Văn Tuyển

Chủ tịch hội CTĐ

Phó giám đốc

Phụ trách HĐTT

3

Ngô Thị Nguyệt

Hiệu trưởng trường THCS

Phó giám đốc

Hoạt động GD nhà trường

4

Nguyễn Thị Duyên

GV biệt phái

Ủy viên

CNTT, tin bài, theo dõi HĐ

5

Phạm thị Linh

Công chức kế toán

Kế toán

Quản lí tài chính

6

Đỗ Trọng Chuyền

Công chức VHXH

Ủy viên

Tuyên truyền, tin bài

7

Trần Thị Lương

Chủ tịch UBMTTQ

Ủy viên

Hoạt động MTTQ

8

Trần Thị Ngọc

Hiệu trưởng trường TH

Ủy viên

Hoạt động GD nhà trường

9

Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng trường MN

Ủy viên

Hoạt động GD nhà trường

10

Trần Thị Bích Liên

Chủ nhiệm HTX

Ủy viên

Học tập nuôi trồng

11

Phạm Văn Hồng

Chủ tịch hội ND

Ủy viên

Học tập nuôi trồng

12

Trần Xuân Lai

Chủ tịch hội CCB

Ủy viên

Học tập pháp luật

13

Nguyễn Thị Thơm

Chủ tịch hội PN

Ủy viên

Học tập HPN, pháp luật

14

Nguyễn Văn Được

Bí thư đoàn TN

Ủy viên

Học tập PL, VHVN, TDTT

15

Tràn Văn Tân

Chủ tịchhooij NCT

Ủy viên

Học tập NCT, VHXH

16

Đỗ Ngọc Lĩnh

Trưởng trạm y tế

Ủy viên

Học tập sức khỏe, VSMT

17

Lý Nhì Hồng

Trưởng thôn Hổ Lao

Ủy viên

Học tập PL, nuôi trồng

18

Nguyễn Văn Biền

Trưởng thôn Tân Lập

Ủy viên

Học tập PL, nuôi trồng

19

Phạm Văn Quyên

Trưởng thôn Phúc Đa

Ủy viên

Học tập PL, nuôi trồng

20

Nguyễn Văn Vượng

Trưởng thôn Tân Thành

Ủy viên

Học tập PL, nuôi trồng

21

Nguyễn Văn Thắng

Công chức tư pháp

Ủy viên

Học tập PL

22

Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng quân sự xã

Ủy viên

Học tập quân sự

23

Nguyễn Văn Thịnh

Phó trưởng công an xã

Ủy viên

Học tập ANTT, PL

 

 

                                                                                                                                      TM. TTHTCĐ

                                                                                                                                     Giám đốc

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Nguyễn Văn Hùy