Giới thiệu về trung tâm


  

   Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Việt được thành lập ngày…tháng…năm…theo Quyết định số../QĐ–UBND của UBND huyện Đông Triều. Trung tâm HTCĐ xã Tân Việt là một tổ chức học tập, sinh hoạt văn hoá của cộng đồng ,vì cộng đồng, trên cơ sở tự nguyện đối với những ai có nhu cầu học tập, tư vấn đều được trung tâm tiếp nhận .

    Mục tiêu của trung tâm là không ngừng nâng cao dân trí, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế ,văn hoá giáo dục của xã Tân Việt.

 

  Bộ máy tổ chức của trung tâm HTCĐ xã Tân Việt gồm: 

     1. Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hùy – Phó chủ tịch UBND xã.

     2. Phó giám đốc:  Ông Nguyễn Thái Học – Phó chủ tịch Hội khuyến học.

                                  Bà Ngô Thị Nguyệt  - Hiệu trưởng trường THCS Tân Việt.

 

     3. Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Duyên – Giáo viên trường THCS Tân Việt được cử biệt phái là giáo viên Trung tâm từ tháng 9/2012.                              

 

 

  - Ngay sau khi được thành lập Ban giám đốc TTHTCĐ đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của trung tâm, phân công các thành viên tham gia hoạt động của trung tâm gắn với chức năng nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các thành viên trong Ban giám đốc như:

+ Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng: ông Nguyễn Văn Hùy (Phó chủ tịch UBND xã) là người quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch chỉ đạo mọi hoạt động của trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

 Phó giám đốc: ông Nguyễn Thái Học (Phó chủ tịch Hội khuyến học): Tổ chức phối hợp triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến ngư và các dự án, chương trình tại địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội.

 

Phó giám đốc: Bà Ngô Thị Nguyệt (Hiệu trưởng trường THCS): Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục.  

Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Duyên (Giáo viên được biệt phái): Giúp Ban giám đốc điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập  phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng. Trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp cho nhân dân, tham gia công tác xóa mù chữ cho nhân dân trong xã (nếu có), soạn thảo lưu trữ các hồ sơ của Trung tâm học tập cộng đồng.

  Kế toán – thủ quỹ là kế toán –thủ quỹ của UBND xã kiêm nhiệm.

  + Cơ sở vật chất: Trung tâm HTCĐ xã Tân Việt có 01 phòng làm việc. CSVC của trung tâm đã đảm bảo phục vụ tương đối tốt cho hoạt động của trung tâm. Tài sản gồm: 01 bộ vi tính, 01máy in, 01 tủ đựng tài liệu, 01 bàn làm việc, bàn ghế tiếp khách, một số bảng biểu.

 

Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

 

 

 

Những nhiệm vụ trọng tâm:

-   Củng cố hoạt động của Ban giám đốc trung tâm, triển khai các quyết định; bổ sung quy chế và phân công chịu trách nhiệm các nội dung công việc cho từng thành viên.

-   Mua sắm bổ sung trang thiết bị hoạt động của trung tâm,

-   Kết nối Internet để khai thác các nguồn thông tin phục vụ các chuyên đề của trung tâm.

-   Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của người dân, phối hợp với các ngành đoàn thể liên quan tổ chức các chuyên đề.

-   Thực hiện một số chuyên đề có liên quan đến chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức đời sống và mô hình làm kinh tế giỏi.

 

Các công việc cụ thể:

-   Tham mưu Đảng Ủy, UBND tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động TTHTCĐ  6 tháng đầu năm 2012, Xây dựng kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012.

-   Trang bị cơ sở vật chất như bàn làm việc, bàn hội họp, hệ thống máy vi tính kết nối Internet, thành lập tổ khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Hoàn thiện các nội dung của trang Thông tin điện tử của trung tâm xã trên trang Thư viện điện tử Đông Triều.

- Mở lớp dạy Tin học cho cán bộ xã, cán bộ thôn và cán bộ các đoàn thể.

- Thực hiện các chuyên đề: Phòng chống các bệnh dịch trên đàn gia súc, gia cầm,

-  Phương pháp trồng cây Thanh long ruột đỏ.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản(cá rô phi đơn tính và 1 số cá tạp khác)

- Tập huấn về phòng chống, chữa bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò, lợn trong mùa đông

- Tuyên truyền về thực hiện nghiêm túc các nghị định của Chính phủ về cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo, thả đèn trời.

                                                                         Nguyễn Thị Duyên - CTV