BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

Số: 08/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 4 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 4/2018

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 4/2018

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào chuyên đề về đời sống văn hóa, tích cực tham gia hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

           2. Khó khăn:

          3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  4 - 2018TTHTCĐ xã Tân Việt

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

1

1

118

Đảng ủy, UBND, HĐND, các thôn

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

10

10

454

UBND, VH, Đoàn TN, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

1

30

 HTX, UBND, VH xã

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

3

3

429

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

2

2

176

Trạm y tế, các trường, NCT

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

1

97

BTY,VH xã

 

 

 Cộng

18

18

1.304

 

 

 

 

 

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

 GIÁM ĐỐC

     (Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Được

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.