BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

Số:  15  /BC-TTHTCĐ
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Tân Việt, ngày  23 tháng 7 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 7/2018

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 7/2018

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  7 - 2018

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

1

2

64

VHXH, HĐND

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

2

3

85

UBND, Đoàn TN

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

2

25

Hội ND

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

2

89

Ban VHTT, Các thôn, Trường, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

1

1

22

Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

52

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

8

12

337

 

 

 

 

    Nơi nhận:       

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 23/7/2017                                     TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                             GIÁM ĐỐC 

                                 ( Đã ký)

 

 

 

                             Nguyễn Văn Được    

 


No comments yet. Be the first.