Báo cáo kết quả hoạt động tháng 6/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 

 

Số: 09  /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Tân Việt, ngày  29 tháng 6 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 6/2018

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 6/2018

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạothị xã Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - Các ban ngành tập trung sơ kết 6 tháng đầu năm, các trường học nghỉ hè do vậy việc triển khai các chuyên đề ít chủ yếu chuyên đề về chính sách pháp luật, VHXH.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  6 - 2018

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

1

1

84

VHTT

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

2

2

245

 

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

2

45

TTHTCĐ  phối hợp với HTXDVNN

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

1

1

128

DS - KHHGĐ Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

1

89

 

 

 

 Cộng

6

7

507

 

 

 

 

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;   

- Lưu.

              GIÁM ĐỐC

               (Đã ký)

 

        Nguyễn Văn Được

   ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 
 


No comments yet. Be the first.