KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2018


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

Số : 09KH/TTHTCĐ

 
 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2018 

 I. Công tác trọng tâm:

 1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên, nhân dân và học sinh.

 2. Tuyên truyền 43 năm (30/4/1975-30/4/2018)ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày 19/5 ngày sinh nhật Bác. Giáo duc lòng kính yêu đối với Bác Hồ. Ý thức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM.

 3. Tiếp tục tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

 4.. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh trong mùa hè và 1 số bệnh quan trọng như bệnh sởi-Rubella. Tiến hành khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

 5. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

 6. Tiếp tục chỉ đạo việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân và cây củ đậu. Các thôn  tích cực tham gia đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới .

7 Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

 8. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tham gia hoạt động hưởng ứng ngày hội MT. Thực hiên tốt công tác VSMT trong các nhà trường và cộng đồng.

Các trường học, VHTT

4/2018

2

Tuyên truyền ngày 1/5, 61 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tặng quà du kích thời kỳ chống pháp.

UBND xã, các đoàn thể, các thôn, trường, VH xã

5/2018

3

Tiến hành việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân và cây củ đậu.

UBND, HTX, các thôn

tháng 5/2018

4

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

UBND xã

/5/2018

5

KH cuộc vận động quỹ bảo trợ trẻ em 2017.

UBND, đoàn thể

Tháng 5

6

Giáo duc lòng kính yêu Bác Hồ. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM.

Đoàn thể, nhà trường

19/5/2018

7

Tuyên truyền công tác phòng chống bệnh  mùa hè, bệnh sởi, bênh tay chân miệng. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

Ban VH, các thôn, trạm y tế.

5/2018

8

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Hội PN xã, đoàn TN  các thôn, trường học.

5/2018

 

                                                     

    Nơi nhận:

   - TTHTCĐPGD & ĐT huyện ĐT;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu .

             Tân Việt, ngày 25/4/2018                                              TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                         GIÁM ĐỐC 

                            ( Đã ký)

 

                           Nguyễn Văn Được

 

    

 

 

     

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.