Kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2018


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 

Số: 10KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2018

 

 I. Công tác trọng tâm: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã

 1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên, nhân dân và học sinh.

 2. Tuyên truyền ngày dân số Thế giới 11/7, tuyên truyền dân số KHHGĐ. Tuyên truyền 70 năm ngày TBLS 27/7, hoạt động uống nước nhớ nguồn giúp đỡ, tặng quà gia đình thương binh liệt sỹ.

 3. Tiếp tục tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

 4. Tổ chức hoạt động hè cho TN trong địa bàn dân cư. Tổ chức giải bóng đá thiếu niên hè 2018

  5. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh trong mùa hè

 6. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

 7.Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

8. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

 

 

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi.

BCĐ HĐ, Đoàn TN

Tháng 7

2

Triển khai và thực hiện kế hoạch thu chiêm, làm mùa. 

UBND xã, các thôn

1-12/7/2018

3

Tuyên truyền di sản văn hóa nhà Trần. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ..

Ban VH, ban ngành, các thôn

Tháng 7

4

 Tổ chức giải Bóng đá thiếu niên hè 2017

Đoàn Thanh niên

Tháng7

5

Tuyên truyền ngày dân số Thế giới 11/7. Tuyên truyền dân số KHHGĐ

Ban VHTT, Ban dân số KHHGĐ.

08-11/7/2018

6

Tuyên truyền công tác phòng chống bệnh  mùa hè, bệnh sởi, bênh tay chân miệng. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

Ban VHTT, trạm y tế

20-25/7/2018

7

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

24-25/7/2018

8

Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đình, Chùa Hổ Lao.

UBND xã, Đoàn Thanh niên

26/7/2018

9

Kỷ niệm 69năm ngày thương binh LS, giúp đỡ, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ.

UBND xã, VHXH, ban ngành

25-27/7/2018

   Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

                     Tân Việt, ngày 296/2018

                        TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                               GIÁM ĐỐC 

                                 ( Đã ký)

 

 

 

                           Nguyễn Văn Được     


No comments yet. Be the first.