KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2018


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   Số 16 /KH-TT               

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2018 

 

 I. Công tác trọng tâm:

  Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã

 1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên, nhân dân và học sinh.

  2. Tiếp tục tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

 3. Tổ chức tổng kết hoạt động hè 2017.

  4. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh trong mùa hè. Tiến hành khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

  5. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

  6. Các thôn  tích cực tham gia hoạt động đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới .

  7. Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

  8. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tuyên truyền tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ. phòng chống các bệnh dịch.

Trạm y tế, trường học

/2018

2

Tổng kết lớp học bơi hè 2018.

Trường Tiểu học, THCS

Tháng 6,7,8/2018

3

 Tổng kết hoạt động hè 2018.

BCĐ HĐ hè, ĐTN

8 – 10/8/2018

4

Tổ chức sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

UBND, công an xã

Tháng 8

5

Tuyên truyền 73 năm Cách mạng tháng 8.

Ban VHTT

16 – 28/8

6

KT chăm sóc, tỉa dặm, PT sâu bệnh cho lúa mùa. Trồng, chăm sóc cây củ đậu vụ mùa.

UBND, HTX dịch vụ NN

Tháng 8

7

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em

Trạm y tế xã

25/8/2018

8

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

24-25/8/2018

 

                                          

    Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 23/7/2018                           

               TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                        GIÁM ĐỐC 

                           ( Đã ký)

                 Nguyễn Văn Được    

 


No comments yet. Be the first.